Incasso

De definitie van incasso die Advocatenkantoor Post hanteert luidt:
“Iemands uitgavenpatroon zodanig veranderen dat hij/zij aan u met voorrang betaald.”

Incasso vereist snel reageren en weten wat de mogelijkheden zijn als er niet betaald wordt. Wij werken met ervaren mensen die snel en persoonlijk de juiste actie ondernemen. Wordt er desondanks niet betaald dan treffen wij (in overleg met U) andere maatregelen om betaling af te dwingen.

Van het incassotraject kan onder andere het volgende deel uitmaken:

 • correspondentie en telefonisch overleg met de debiteur- het aangaan en bewaken van betalingsregelingen met de debiteur
 • het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure zulks inclusief de eventuele daaraan voorafgaande conservatoire maatregelen (beslag)
 • beslaglegging (bijvoorbeeld op loon, onroerend- en/of onroerend goed)
 • en last but not least: het faillissement aanvragen van de debiteur, teneinde hem/haar tot betaling te bewegen.

Bel vrijblijvend om u te laten informeren.

Bankrecht

Advocatenkantoor Post staat onder meer banken, leasemaatschappijen, maar ook verzekeraars, energiebedrijven en ondernemers / particulieren bij met betrekking tot uiteenlopende vraagstukken.
Door de jarenlange ervaring, kan Advocatenkantoor Post de posities van alle betrokken partijen goed inschatten en haar cliënten op een adequate en praktische wijze bijstaan.

Tot de werkzaamheden behoren onder andere:

 • de gerechtelijke incasso van openstaande vorderingen
 • de zorgplicht van financiers
 • het opstellen en beoordelen van alsmede onderhandelen over overeenkomsten, waaronder zekerheden, zoals pandrechten, bankgaranties, en borgtochten.

Verbintenisrecht

Het verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht of contractenrecht- is de basis van ons rechtsstelsel. Over het algemeen worden afspraken tussen partijen vastgelegd in een schriftelijk stuk; de overeenkomst. Het maken van mondelinge afspraken valt echter ook onder het aangaan van een overeenkomst (een mondeling gemaakte afspraak is even bindend als een schriftelijk vastgelegde). De kunst bij de laatste categorie is echter wel weer om dit te bewijzen. En vergeet ook niet de fase voordat een overeenkomst wordt bereikt. Wanneer er sprake is van langdurige intensieve onderhandelingen kan een partij zich niet zomaar terugtrekken en de onderhandelingen afbreken.

Het overeenkomstenrecht behandelt kwesties die rond overeenkomsten in het algemeen spelen, zoals de duur van een overeenkomst, de opzegbaarheid, voorwaarden, ontbinding etc. Bij overeenkomstenrecht kunt u aan vele contracten denken, zoals een koopovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk / koop-aannemingsovereenkomst, een bruikleenovereenkomst of een overeenkomst van lening/schuldbekentenis.

In veel gevallen zijn partijen het achteraf niet eens over de bedoeling die in het desbetreffende document vastgelegd is. Dit kan komen door verwachtingen die de betrokken partijen hebben en door ‘grijze gebieden’ in contracten die voor meerderlei uitleg vatbaar blijken te zijn. Dit doordat bepalingen gewoon te vaag zijn ‘gespecificeerd’. Indien afspraken dan ook niet helder en eenduidig worden vastgelegd, komt het nog al eens voor dat partijen achteraf belanden in een procedure. Dan blijkt dat een of meerdere partijen een heel ander idee bij bepaalde bepalingen hadden. Het is dan ook zaak afspraken duidelijk vast te leggen, om dergelijke teleurstellingen en onnodige langslepende procedures te voorkomen. Maar ook omdat er helaas partijen bestaan, die dergelijke onduidelijkheden achteraf willen misbruiken om onder hun verplichtingen uit te komen. Het vooraf laten ‘screenen’ van uw contract, of beter nog het opstellen van uw contract door een deskundig advocaat, is dan ook te allen tijde aanbevelenswaardig. Dit kan hoge kosten en negatieve energie (in de vorm van een lange procedure) in de toekomst voorkomen.

Bij de behandeling van een geschil over de inhoud van een contract, zal de rechter juist niet alleen kijken naar de letterlijke tekst van het contract, maar de ‘bedoeling van partijen’ willen achterhalen. Dit betekent dat u mogelijk dient te bewijzen wat de bedoeling van partijen nu wel is geweest, terwijl u toch meende een voor u duidelijk contract te hebben gesloten. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit andere mededelingen en stukken. Maar juist om deze bewijslast te voorkomen kunt u overwegen om een considerans in het contract op te nemen, in welke kort de voorgeschiedenis van de overeenkomst uitgelegd wordt en in welke de bedoeling die partijen hebben met het contract wordt weergegeven. Een rechter zal een dergelijke uitleg dan altijd als handvat nemen, bij de uitleg van de ‘taalkundige’ bepalingen uit het contract.

Indien zich dan toch een procedure aandient, is het belangrijk een de juiste keuzes te maken. Wilt u juist nakoming of wilt u de overeenkomst beëindigen? Het is zaak hierbij de geldende wettelijke voorschriften goed te volgen. Dit laatste om te voorkomen dat u later een vordering blijkt te hebben, bijvoorbeeld omdat u bent ‘vergeten’ een partij in gebreke te stellen (= de wederpartij aan te manen alsnog de verplichtingen deugdelijk na te komen). Een beroep op zogenaamde ‘wanprestatie’ kent de nodige juridische haken en ogen.

U kunt onder andere door ons worden bijgestaan in geval van:

 • een partij een overeenkomst niet nakomt
 • schade die u lijdt veroorzaakt door een ander
 • onverschuldigde betaling
 • aansprakelijkheid bij veroorzaakte schade en schadevergoeding
 • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten op diverse rechtsgebieden (verwezen zij in dit verband naar de site-pagina “Contractenrecht”);
 • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • een incasso-procedure (verwezen zij in dit verband naar de site-pagina “Incasso”)

Contractenrecht

Het contracten- of overeenkomstenrecht maakt deel uit van het verbintenissenrecht. Indien u slechts een voorbeeld wenst van een contract of akte etcetera dan kunt u terecht bij digipost.nu  (verwezen zij naar de betreffende site-pagina). Wenst u maatwerk dan bent u bij Advocatenkantoor Post ook op het juiste adres. Een goede overeenkomst voorkomt veel problemen / juridisch getouwtrek. We helpen u met het nakijken en opstellen van contracten en akten, maar ook als u een geschil hebt over een overeenkomst of akte.

Advisering

Advocatenkantoor Post staat particulieren en ondernemers op vele rechtsgebieden bij. Zo kunnen wij u adviseren m.b.t. tal van juridische vragen en indien nodig u in een procedure bij de rechtbank (inclusief sector kanton) of gerechtshof bijstaan.
Het staat u uiteraard altijd vrij om te bellen en geheel vrijblijvend een korte vraag te stellen.