ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVOCATENKANTOOR POST B.V.

Peeleik 2a, 5704 AR Helmond

Tel:0492-513359

E-mail:  info@advocatenkantoorpost.nl

Btw-nummer: NL 1928.58.584.B.01

Kvk: 17178144

Artikel 1

1.1 Advocatenkantoor Post is een besloten vennootschap, gevestigd te Helmond.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van Advocatenkantoor Post B.V. en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Advocatenkantoor Post B.V. werkzaam zijn of waren.

Artikel 2 opdrachten en aansprakelijkheid

2.1 Alle opdrachten worden onder terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Post B.V.

2.2 Een opdracht wordt slechts aanvaard voor zover wet- en regelgeving, daaronder begrepen de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat toelaten.

2.3 De opdrachtgever zal zich op eerste verzoek van Advocatenkantoor Post B.V. deugdelijk legitimeren.

2.4 Advocatenkantoor Post B.V. zal bij het inschakelen van derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, belastingadviseurs, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever. Advocatenkantoor Post B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

2.5 Advocatenkantoor Post B.V. is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Post B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering.

2.6 Indien, om welke reden ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Post B.V. jegens opdrachtgevers beperkt tot het door de B.V. in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor zover dit honorarium betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht, en met een maximum van € 50.000,00

2.7 Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Advocatenkantoor Post B.V. binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

2.8 De opdrachtgever is gehouden Advocatenkantoor Post B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken voor derden en aan Advocatenkantoor Post B.V. de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 3 Geheimhouding en bewaartermijn

3.1 Advocatenkantoor Post B.V. is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht tot geheimhouding.

3.2 Dossiers worden door Advocatenkantoor Post B.V bewaard tot tenminste 5 jaren na beëindiging van de werkzaamheden aan het desbetreffende dossier. Advocatenkantoor Post B.V. zorgt gedurende deze termijn als een goede bewaarder voor het instandhouden en de toegankelijkheid van het dossier. Na genoemde termijn zorgt Advocatenkantoor Post B.V. voor vernietiging van het dossier.

Artikel 4 Tarieven en betaling

4.1 Het basisuurtarief wordt telkens per 1 januari van het jaar vastgesteld. Per 1 januari 2015 bedraagt het uurtarief € 120,00 (exclusief BTW). Een overeengekomen tarief wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd. Voormeld tarief geldt niet voor opdrachten die worden aangenomen conform het bijgaande overzicht transparante tarieven (bijlage 1) en opdrachten die worden aangenomen via Digipost.nu .

4.2 Op het basisuurtarief zijn vermenigvuldigingsfactoren van toepassing naar gelang de praktijkervaring en/of de specialistische kennis van de betrokken advocaat.

4.3 Indien het belang van de zaak c.q. de mate van spoedeisendheid dat rechtvaardigt, kan een hoger tarief worden gehanteerd, maar niet dan na overleg met de opdrachtgever.

4.4 Indien de draagkracht van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan een gematigd tarief worden overeengekomen.

4.5 De honoraria worden vermeerderd met verschotten (vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, taxatiekosten, etc.), een en ander te vermeerderen met de BTW voor zover toepasselijk.

4.6 Van de opdrachtgever kan worden verlangd dat hij een (aanvullend) voorschot voldoet op bij hem in rekening te brengen honoraria en/of verschotten.

4.7 Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan Advocatenkantoor Post B.V. de werkzaamheden ingevolge de opdracht opschorten nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Advocatenkantoor Post B.V. is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

4.8 Iedere declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na datum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.

4.9 Bij niet tijdige voldoening zal de declaratie worden verhoogd met een bedrag wegens buitengerechtelijke incassokosten, welk bedrag zal worden vastgesteld met inachtneming van het Besluit voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5 Toepasselijk recht

5.1 De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Post B.V. en de opdrachtgever wordt bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.

Artikel 6 Klachtenregeling

Klachten- en geschillenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hierna geven wij uitleg wat u dan kunt doen.

Klachtenregeling Advocatenkantoor Post

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw behandelend advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris, mr. H. Post. Klachten worden beoordeeld en behandeld volgens de Klachtenregeling Advocatenkantoor Post.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht het probleem onverhoopt in uw ogen onopgelost blijven of overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,00, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Tuchtrecht

Een klacht die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard is kan niet door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld worden. Deze klachten kunnen bij de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Oost-Brabant worden ingediend. De Deken is verantwoordelijk voor het toezicht op de advocatuur.

Contactgegevens:

Klachtenfunctionaris Advocatenkantoor Post:

De heer mr. H. Post

Peeleik 2 A

5704 AR Helmond

T: 0492-513359

F: 0492-514735

E: post@advocatenkantoorpost.nl

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur:

Postbus 90600

2509 LP ’s-Gravenhage

T: 070-3105310

F: 070-703353573

W: www.sgc.nl

Deken van de Orde van Advocaten:

Bureau van de Orde van Advocaten in het arrondissement Oost-Brabant

Postbus 1818

5200 BB ’s-Hertogenbosch

T:  073-6911786

F: 073-6911787

E: algemeen@ova-denbosch.nl

 

Bijlage 1:

Transparante tarieven

Advocatenkantoor Post streeft naar een zo groot mogelijke transparantie van de door haar gehanteerde tarieven.

  • Een eerste telefonisch advies en een eventueel daarop volgend advies-en intakegesprek is gratis.
  • Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.
  • Er worden geen kosten voor reistijd in rekening gebracht.
  • Betreft het louter een advieszaak of moet er bijvoorbeeld een maatwerkovereenkomst, contract of akte worden opgesteld dan wordt er een honorarium van € 120,00 exclusief BTW per uur in rekening gebracht. Voor de dienstverlening via www.digipost.nu gelden uiteraard de aldaar vermelde tarieven.
  • Voor overige zaken is het honorarium gebaseerd (uitzonderingen daargelaten, met name als de zaak langdurig loopt en een uitgebreide behandeling blijkt te vergen) op de landelijke staffel incassokosten, de staffel salaris voor de sector kanton van de rechtbanken en het liquidatietarief voor rechtbanken en hoven (zie ook: www.rechtspraak.nl ). Deze tarieven zijn uiteraard ook van toepassing als Advocatenkantoor Post namens u verweer dient te voeren. De tarieven gelden niet alleen in geval van “winst” maar ook in geval van “verlies”.
  • Voor de uitvoering van de opdracht bent u in voorkomende gevallen zogenaamde verschotten verschuldigd. Deze bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die ten behoeve van u zijn voldaan (zoals griffierecht (zie: www.rechtspraak.nl), deurwaarderskosten en kosten van ingeschakelde derden).
  • Er wordt gewerkt met voorschotten.
  • In onderling overleg kan worden afgesproken wat de honorering is voor de werkzaamheden.
  • Voor cliënten die vaker juridische bijstand nodig hebben, bestaat de mogelijkheid van een aangepaste regeling.

Het honorarium voor incassozaken waarin het niet tot een gerechtelijke procedure komt en die in geval van een procedure zouden vallen onder de sector kanton van de rechtbanken:

Dit honorarium wordt berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Daarin wordt onderscheidt gemaakt in de normering die voor 1 juli 2012 van kracht was en de normering die vanaf 1 juli 2012 is gaan gelden.

De meest recente normering is van toepassing op incassozaken waarin de schuldenaar (pas) op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de gevorderde hoofdsom is gegrond op:

 • verbintenis uit overeenkomst tot betaling van geldsom of
 • verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of
 • verbintenis tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing. De daarin vermelde bedragen worden evenwel vermeerderd met de BTW.

De wettelijke regeling luidt als volgt:

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,00 15% over de hoofdsom € 375,00 (min. € 40,00)
€ 5.000,00 € 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,00) € 625,00
€ 10.000,00 € 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,00)_ € 875,00
€ 200.000,00 € 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,00) € 2.775,00
Boven de € 200.000,00 € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,00) € 6.775,00

Honorarium conform staffel in zaken waarin de schuldenaar vóór 1 juli 2012 in verzuim is geraakt of de vordering niet voortvloeit uit een overeenkomst:  

Hoofdsom en rente Tarief (excl. BTW) Tarief (incl. BTW) tot 1 oktober 2012 Tarief (incl. BTW) na 1 oktober 2012
€ 250,00 € 37,00 € 44,03 € 44,77
€ 500,00 € 75,00 € 89,25 € 90,75
€ 1.250,00 € 150,00 € 178,50 € 181,50
€ 2.500,00 € 300,00 € 357,00 € 363,00
€ 3.750,00 € 450,00 € 535,50 € 544,50
€ 5.000,00 € 600,00 € 714,00 € 726,00
€ 10.000,00 € 700,00 € 833,00 € 847,00
€ 20.000,00 € 800,00 € 952,00 € 968,00
€ 40.000,00 € 1.000,00 € 1.190,00 € 1.210,00
€ 100.000,00 € 1.500,00 € 1.785,00 € 1.815,00
€ 200.000,00 € 2.500,00 € 2.975,00 € 3.025,00
€ 400.000,00 € 3.500,00 € 4.165,00 € 4.235,00
€ 1.000.000,00 € 4.500,00 € 5.355,00 € 5.445,00
meer € 5.500,00 € 6.545,00 € 6.655,00

Het honorarium voor incassozaken waarin het wel tot een gerechtelijke procedure komt en die vallen onder de sector kanton van de rechtbanken (eveneens toe te passen bij verstek in incasso kort gedingen):

Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan is het tarief voor incassozaken gelijk aan één van bovenstaande tabellen, te vermeerderen met het door de kantonrechter gehanteerde salaris zoals vermeld in onderstaande tabel, uitzonderingen daargelaten, met name als de zaak langdurig loopt en een uitgebreide behandeling blijkt te vergen. Ook kan in onderling overleg afgesproken worden wat de honorering is voor de werkzaamheden.

Het honorarium in overige handelszaken (dus niet zijnde incassozaken). In deze gevallen is alleen onderstaande tabel van toepassing.

Hoofdsom en rente en buitengerechtelijke incassokosten tot en met Honorarium exclusief BTW Maximaal aantal punten
€ 250,00 € 30,00 3
€ 500,00 € 60,00 4
€ 1.250,00 € 100,00 5
€ 2.500,00 € 150,00 5
€ 3.750,00 € 175,00 5
€ 5.000,00 € 200,00 6
€ 10.000,00 € 250,00 6
€ 20.000,00 € 300,00 7
€ 40.000,00 € 400,00 10
€ 100.000,00 € 600,00 10
€ 200.000,00 € 700,00 geen
€ 400.000,00 € 800,00 geen
€ 1.000.000,00 € 1.000,00 geen
meer € 1.200,00 geen
Onbepaald € 60,00 – € 800,00 geen
Ontruiming € 150,00 5
Kort Geding (m.u.v. verstek incasso)* € 200,00 2
Art. 7:685 BW* € 200,00 geen
Overige verzoeken* € 200,00 geen

* Indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding geven, kan een hoger salaris worden toegekend.

Het honorarium voor incassozaken waarin het niet tot een gerechtelijke procedure komt en die in geval van een gerechtelijke procedure zouden vallen onder de rechtbanken en hoven:

In deze zaken wordt het honorarium berekend conform onderstaande tabel.

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,00 15% over de hoofdsom € 375,00 (min. € 40,00)
€ 5.000,00 € 375,00 + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,00) € 625,00
€ 10.000,00 € 625,00 + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,00) € 875,00
€ 200.000,00 € 875,00 + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,00) € 2.775,00
Boven de € 200.000,00 € 2.775,00 + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,00) € 6.775,00

Het honorarium voor incassozaken waarin het wel tot een gerechtelijke procedure komt en die vallen onder de rechtbanken en gerechtshoven:

Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan is het tarief voor incassozaken gelijk aan bovenstaande tabel, te vermeerderen met het door de rechtbanken en hoven gehanteerde liquidatietarieven zoals vermeld in onderstaande tabellen, uitzonderingen daargelaten, met name als de zaak langdurig loopt en een uitgebreide behandeling blijkt te vergen. Ook kan in onderling overleg afgesproken worden wat de honorering is voor de werkzaamheden.

Het honorarium in overige handelszaken (dus niet zijnde incassozaken). In deze gevallen zijn alleen onderstaande tabellen van toepassing.

Voor alle duidelijkheid:

Deze tarieven omvatten dus niet die voor de sector kanton van de rechtbanken.

De tarieven zijn enerzijds afhankelijk van de verrichte werkzaamheden (A) en anderzijds van het belang van de zaak (B).

A. Waardering van de verrichte werkzaamheden in punten 

Iedere conclusie vóór het interlocutoir tot een maximum van twee 1
Pleidooi 2
Pleidooi in incident 1
Schriftelijk pleidooi 1
Enquête aan eigen zijde 1
Voortzetting enquête aan eigen zijde 0,5
Bijwoning enquête aan de zijde van de wederpartij 0,5
Voortzetting daarvan 0,5
Comparitie, anders dan tegelijk met de enquête 1
Conclusie na comparitie of na enquête tot een maximum van één 0,5
Akten ter rolle zonder bijzondere inhoud 0
Akten ter rolle met bijzondere inhoud 0,5
Conclusie in een incident, ongeacht het aantal 1
Incident verhoor op vraagpunten, incl. bijwoning van het verhoor, voor iedere partij 1
Bevolen gerechtelijke plaatsopneming 1
Conservatoir beslag met request (2) 1
Idem zonder request 0,5
Bijwoning eedsaflegging 0
Rekest, verweerschrift in requestprocedures 1
Mondelinge behandeling in requestprocedures 1
Werkzaamheden van de geïntimeerde ingeval de appellant niet van grieven dient 0,5

(2) De term `beslag´ slaat op de beslaglegging in zijn geheel en niet op ieder afzonderlijk beslagexploot. Alleen wanneer voor een beslag een nieuw request noodzakelijk is (bijv. in een ander arrondissement of door het verstrijken van een tijdsperiode) mag opnieuw 1 punt in rekening gebracht worden.

Contra-enquête in conventie tegelijk enquête in reconventie wordt slechts één maal berekend, naar keuze in conventie of in reconventie. Reconventie als zelfstandige vordering wordt op punten gewaardeerd op gelijke voet als de conventie. Reconventie voortvloeiende uit het verweer wordt op de helft van de punten gewaardeerd op gelijke voet als de conventie. Het maximale aantal punten in reconventie wordt niet gehalveerd.

B. Het belang van de zaak

Tarief eerste aanleg Rechtbank Omschrijving       belang         Honorarium exclusief BTW Maximaal aantal punten
I Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde beneden € 10.000,00 in hoofdsom. € 384,00 5
II Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 10.000,00 tot € 20.000,00, echtscheidingsprocedures, procedures tot scheiding van tafel en bed, zaken van onbepaalde waarde, tenzij duidelijke aanwijzingen bestaan, dat deze zaken onder een ander tarief vallen, en verklaringsprocedures, tenzij het volgens eisers door de derde gearresteerde af te dragen bedrag meer dan € 20.000,00 bedraagt en hierover na het afleggen der verklaring geschil ontstaat of andere verwikkelingen rijzen. € 452,00 6
III Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 20.000,00 tot € 40.000,00 € 579,00 7
IV Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 40.000,00 tot € 98.000,00. € 894,00 10
V Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 98.000,00 tot € 195.000,00 € 1.421,00 Geen
VI Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 195.000,00 tot € 390.000,00 € 2.000,00 Geen
VII Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 390.000,00 tot € 1.000.000,00 € 2.580,00 Geen
VIII Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde boven € 1.000.000,00 € 3.211,00 Geen

Overige tarieven:

Kort geding

De president liquideert aan salaris in zaken zonder ingewikkelde feitelijke of juridische aspecten, zoals kleine huur- of woonruimtegeschillen, het minimale salaris van € 527,00. Naar het belang en de aard van de zaak wordt in andere gevallen aan salaris een bedrag vanaf € 816,00 geliquideerd met een maximum van € 9.475,00

Principaal appèl van sector kanton op hof

Hier gelden de bestaande liquidatietarieven als bij principaal appèl van rechtbank op hof. Zie punt 5.

Incidenteel appèl van sector kanton op hof

Hier gelden de bestaande liquidatietarieven als bij incidenteel appèl van rechtbank op hof. Zie punt 6.

Principaal appèl van rechtbank op hof

In appèl worden tariefgroepen met overeenkomstige nummering als in eerste aanleg gevolgd, met dien verstande, dat in tarief I ieder punt wordt gewaardeerd op € 632,00 met een maximum van 3 punten, in tarief II ieder punt wordt gewaardeerd op € 894,00 met een maximum van 3 punten, in tarief III ieder punt wordt gewaardeerd op € 1.158,00 met een maximum van 4 punten, in tarief IV ieder punt wordt gewaardeerd op € 1.631,00 met een maximum van 6 punten en in tarief V tot en met VIII ieder punt wordt gewaardeerd op respectievelijk € 2.632,00 € 3.263,00 , € 3.895,00 en € 4.580,00 zonder maximum.

Incidenteel appèl van rechtbank op hof

Berekend wordt de helft van het tarief van het principaal appèl, mits de appèlrechter het incidenteel appèl noodzakelijk heeft geoordeeld.

Tarief bij afdoening buiten liquidatie

De gedaagde die afdoet vóór de dienende dag, betaalt de eiser een salaris voor de advocaat van 1 punt. Daarnaast een salaris voor eventueel gelegd beslag van 0,5 punt of 1 punt, volgens hoofdstuk A van het hiervoor vermelde liquidatietarief. b. De gedaagde die op of na de dienende dag afdoet, betaalt de eiser een salaris berekend volgens het liquidatietarief, met een minimum van 1 punt, en verhoogd met een bedrag van € 162,00. c. De eiser of appellant die een aanhangige zaak afdoet, betaalt de gedaagde of geïntimeerde die zich heeft gesteld, een salaris volgens het liquidatietarief, met een minimum van 0,5 punt. d. De geïntimeerde, die een aanhangig appèl afdoet, voordat van grieven is gediend, is aan de appellant een salaris voor de advocaat van € 131,00 verschuldigd. e. Bij faillissementsaanvragen is de gerequestreerde, op wiens verzoek de aanvraag eenmaal of meerdere malen is aangehouden, aan de requestrant een salaris voor de advocaat van € 258,00 verschuldigd. f. Bij executoriaal beslag zonder verdere gerechtelijke maatregelen mag de beslaglegger een salaris voor de advocaat van € 258,00 in rekening brengen. Bij verdere gerechtelijke maatregelen worden deze berekend volgens het liquidatietarief. g. Naast de in dit hoofdstuk genoemde bedragen aan salaris voor de advocaat dienen ook de werkelijke verschotten te worden voldaan.

Nasalaris

De na de uitspraak nog vallende kosten (de nakosten) worden voor wat betreft het salaris voor de advocaat (het nasalaris) forfaitair berekend op € 131,00 zonder betekening in conventie of reconventie, € 205,00 zonder betekening in conventie en reconventie tezamen, en verhoogd met € 68,00 in geval van betekening. Slechts de procespartij die een volledige veroordeling van zijn wederpartij in de proceskosten verkreeg heeft recht op nakosten, dus niet in het geval van gehele of gedeeltelijke compensatie van kosten. Het nasalaris beloopt nooit meer dan de helft van het geliquideerde salaris. Kosten van betekening zijn – bijzondere omstandigheden uitgezonderd – slechts verschuldigd nadat de veroordeelde partij 14 dagen na aanschrijving de tijd heeft gehad om alsnog in der minne aan het gewezen vonnis te voldoen.